Oudervereniging en MR

Betrokkenheid en participatie van ouders is van groot belang voor De Kei. Wilt u als ouder meepraten over (de besluitvorming rond) de school en ons onderwijs? Dan kan dat op verschillende manieren.

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) organiseert, samen met het schoolteam, verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs (en het reguliere schoolbudget) vallen. Denk aan schoolreisjes, schoolkampen, sportactiviteit en vieringen. Ook ondersteunt de oudervereniging de school bij praktische zaken, zoals onderhoud, schoonmaak, reparatie en andere klusjes in de om de school. Het bestuur van de OV bestaat uit (gekozen) ouders en verzorgers. Wilt u ook zitting nemen in het bestuur? Dat kan als er een vacature ontstaat. Dit melden we (o.a.) in onze nieuwsbrief. Helpen bij de taken van de OV, een vergadering bijwonen of meer informatie ontvangen? Dat kan altijd. Stuur hiervoor een mail naar: ov.kei@meerkring.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), gevormd door ouders én teamleden. De MR heeft een vorm van inspraak op een groot aantal beleidspunten (advies- of instemmingsrecht) binnen de school (denk aan: onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid). De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

Wie lid wil worden van de MR, moet officieel gekozen worden tijdens de MR-verkiezingen en mag twee jaar zitting nemen (en zich dan herkiesbaar stellen). Ouders die lid zijn van de MR behartigen de belangen van de kinderen binnen de school en de stichting. Ze streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school en waken tegen discriminatie en ongelijke behandeling binnen de school. Ze overleggen met andere MR’en binnen de stichting.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de agenda [link] vindt u een overzicht van de data waarop de vergaderingen dit schooljaar plaatsvinden. Wilt u meer informatie over de MR? Mail dan naar mr.kei@meerkring.nl
Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.